BEZPIECZEŃSTWO

Dla zespołu firmy Enevis najważniejsze zawsze jest bezpieczeństwo klienta. Dla nas to nie puste słowo, tylko najwyższa wartość. To nią kierujemy się przy realizacji każdej inwestycji. Inżynierowie projektów Enevis dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny komfort współpracy klientom. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i poczuciu odpowiedzialności za podjęte zadania zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja jest we właściwych rękach. Ty planujesz, my ograniczamy Twoje ryzyko: od projektu, aż do jego pomyślnej realizacji. Ponieważ w Enevis wierzymy, że bezpieczeństwo naszych klientów jest kluczem do ich i naszego sukcesu. Zaufaj nam.

DOŚWIADCZENIE

Enevis to firma, którą tworzą najwyższej klasy fachowcy. Od 2007 roku świadczymy kompleksowe usługi jako Inżynier Projektu. W swojej działalności skupiamy się na profesjonalnym zarządzaniu procesem inwestycyjnym od fazy projektu po jego realizację. Naszym najcenniejszym kapitałem są wiedza i doświadczenie. Dzięki nim doradzamy, konsultujemy i realizujemy inwestycje każdego rodzaju podmiotów. Enevis działa w Polsce i poza jej granicami, realizując inwestycje w obszarze przemysłu procesowego. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego. A miarą sukcesów jest coraz dłuższa lista zadowolonych klientów.

KOMPLEKSOWE

DZIAŁANIE

Marka Enevis to gwarancja sukcesu dla każdej Twojej inwestycji. Dla nas najważniejsze są pomysły naszych klientów i ich udana realizacja. Dlatego świadczymy tylko i wyłącznie usługi oparte o kompleksowe działania. Realizujemy pełen zakres działań na poziomie Inżyniera Projektu dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Przejmujemy odpowiedzialność za przygotowanie firmy pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym. Zajmujemy się zorganizowaniem projektów, aż do uzyskania pozwoleń na budowę. Opracowujemy koncepcję oraz studium wykonalności. Gwarantujemy nadzór inwestorski w trakcie trwania całej inwestycji. Dbamy o dokumentację niezbędną dla pozyskania dofinansowań. Skrupulatnie rozliczamy całość procesu inwestycyjnego. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielimy się z klientami działającymi w obszarze przemysłu procesowego. Szczególną skutecznością możemy pochwalić się w branży energetycznej, chemicznej i przemyśle wydobywczym.

INŻYNIER

PROJEKTU

Dla nas funkcja Inżyniera Projektu oznacza kompetencje, profesjonalizm i pełne zaangażowanie w powierzone zadania. Nasi specjaliści służą klientowi swoją pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji. To oni są gwarancją Twojego bezpieczeństwa i sukcesu. Dla nas każdy etap Twojego przedsięwzięcia jest równie ważny. Dlatego fachowa wiedza specjalistów będzie towarzyszyć Ci już na etapie projektowania. Nasi inżynierowie analizują, oceniają i sprawdzają każdy najdrobniejszy detal. Po to, żeby doradzić klientowi najbardziej optymalne dla niego rozwiązanie w zakresie organizacji i przygotowania inwestycji. Skrupulatny monitoring, drobiazgowy odbiór techniczny i szczegółowe pomiary to dodatkowa gwarancja, że Twój projekt przekujemy w sprawnie działające przedsięwzięcie.

ENEVIS Sp. z o. o.

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel.: +48 22 858 83 57
e-mail: biuro@enevis.eu

NIP 521-34-50-480 REGON 141050879
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000284906
Kapitał zakładowy 4.400.000,00 zł

SAFETY

For the team of Enevis, customer safety is always a priority. For us, this is not an empty word, but a concept of the highest value. It is the starting point of all our investment projects. Enevis project engineers do their best to make sure that our clients find cooperation with us as comfortable as possible. Thanks to our professionalism and sense of responsibility for our actions, you can be sure your investment is in good hands. You make the plan and we limit your risk: from the stage of development up to completion. This is because at Enevis, we believe that safety of our customers is the key to their success, as well as ours. Trust us.

EXPERIENCE

Enevis is a company made of professionals of the highest class. Since 2007, we have rendered complex services as a Project Engineer. In our activity, we focus on professional management of the investment process from the stage of design to implementation. Knowledge and experience are our most valuable assets. Thanks to these, we are able to offer advice, consulting and performance of investment projects on behalf of all kinds of entities. Enevis operates in Poland and abroad, implementing investment projects in the process industry. We care for the quality and safety of the investment process. And the measure of our success is the ever-growing list of satisfied clients.

COMPLEX

ACTIVITY

Enevis brand is a warranty of success in every investment project that you undertake. To us, the ideas of our clients and their effective implementation are of utmost importance. This is why we only render services based on complex action. We perform all tasks of a Project Engineer for investment undertakings. We take responsibility for preparation of the company in terms of formal, legal and organizational requirements. We take care of all aspects of project management up to obtaining of the necessary building permits. We develop the concept and a feasibility study. We ensure project supervision on behalf of the investor throughout the entire investment process. We care for the documentation necessary to obtain additional financing. We carefully manage the settlements for the entire investment process. We share our experience and knowledge with our clients, who operate in the process industry. Our major successes have been associated with projects implemented in the power, chemical and mining industry.

PROJECT

ENGINEER

To us, the function of a Project Engineer is equivalent to competences, professionalism and full commitment to the tasks entrusted. Our specialists support their clients at all stages of the investment project. They are the warranty of your security and success. To us, every stage of your undertaking is equally important. Therefore, professional knowledge of our specialists will support you throughout the entire process, starting from the design stage. Our engineers analyze, assess and check even the slightest details to make sure they offer optimum solutions in the field of organization and preparation of the investment project. Thanks to careful monitoring, detailed technical acceptance and precise measurements, you can be absolutely sure that we will turn your project into an efficient undertaking.

Enevis Ltd.

Stawki 2
00-193 Warsaw
POLAND

phone: +48 22 858 83 57
e-mail: office@enevis.eu

30 proc. wzrostu efektywności energetycznej wg KE


25.07.2014

W mijającym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła propozycję kontynuacji założeń wzrostu egektywności energetycznej. Wg polityków do 2030 roku miałoby nastąpić nawet 30 proc. zwiększenie.

więcej>

Dla Polski najważniejsi komisarze ds. energii, konkurencji i rynku wewnętrznego


17.07.2014

W mijającym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła propozycję kontynuacji założeń wzrostu egektywności energetycznej. Wg polityków do 2030 roku miałoby nastąpić nawet 30 proc. zwiększenie.

więcej>